La presidència

Pere Aragonès, 132è president

Escut de la Generalitat de Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres institucions:


  • El Parlament

  • La Presidència de la Generalitat

  • El Consell Executiu o Govern

El president és elegit pel Parlament entre els seus membres i nomenat pel rei i concentra dos tipus de funcions: representatives i governatives.

Funcions representatives

El president de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat i l'ordinària de l'Estat a Catalunya i li correspon:


  • Mantenir les relacions amb les altres institucions de l'Estat i la resta de les comunitats autònomes

  • Convocar les eleccions al Parlament de Catalunya

  • Nomenar els alts càrrecs que les lleis determinin

Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, promulga en nom del rei les lleis de Catalunya.

Funcions governatives

El president forma part del Consell Executiu i és qui el dirigeix i el coordina, establint les directrius generals de l'acció de govern. En aquest sentit:


  • Nomena els consellers

  • Convoca i presideix les reunions del Govern

  • Signa els decrets acordats pel Consell Executiu i ordena que es publiquin.

Pot demanar que el Parlament es reuneixi en sessió extraordinària i, arribat el cas, ha de dissoldre'l o sol·licitar que s'hi celebri un debat general.

Ha de coordinar el programa legislatiu del Govern i l'elaboració de normes de caràcter general, convocar i presidir les comissions del Consell Executiu i facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al Govern.