1. Obté una puntuació de 32,2, sense diferències estadísticament significatives respecte la UE o el conjunt de l’Estat
  2. En les proves PISA 2022 s’avaluava també la capacitat de l’alumnat per respondre a demandes d’innovació i creativitat, bàsiques per al món actual, però el Ministeri no ha publicat els resultats fins ara
  3. L’informe publicat avui reconeix un major nivell d’equitat a Catalunya que a la mitjana europea i de l’OCDE


Catalunya va obtenir una puntuació de 32,2 punts sobre 60 en els resultats de la competència de pensament creatiu de les proves PISA de l’any 2022, informe que ha fet públic el Ministeri avui. Es tracta d’un resultat situat lleugerament per sobre de la mitjana dels països de la Unió Europea (32,1), i unes dècimes per sota del valor mitjà del rendiment de l’Estat (32,8). Són, per tant, rendiments que no mostren diferències estadísticament significatives entre els territoris esmentats.


Es tracta de l’anomenada competència innovadora analitzada a l’informe PISA 2022, que mesura la capacitat de l’alumnat de 15 anys per respondre a les demandes d’un món en canvi constant, on la innovació i la creativitat són elements clau per a l’adaptació. L’OCDE ha divulgat els resultats d’aquesta competència uns mesos més tard que el gruix de l’avaluació. A cada cicle PISA s’analitza una competència innovadora a més de les matèries principals, que el 2022 van ser les matemàtiques, la lectura i les ciències, l’informe de resultats del qual es va fer públic el desembre de 2023.


Com ja es va fer palès en informes anteriors, l’informe PISA estableix quatre nivells socioeconòmics i culturals de l’alumnat a partir d’un índex socioeconòmic i cultural (índex ISEC). Les diferències de resultats entre l’alumnat de la franja alta i baixa de l’índex són menors a Catalunya (8,6) que a la UE (10,2) i a la mitjana de la OCDE (9,5). A l’Estat aquesta diferència és de 7,9. Aquest és un resultat que indica un major nivell d’equitat a Catalunya que a la mitjana europea i de l’OCDE.


El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) està analitzant més a fons aquest informe de pensament creatiu i el Departament d’Educació utilitzarà aquestes dades ara i en el futur per seguir millorant els resultats.


Les proves PISA de l’any 2022 van completar un cicle de resultats no satisfactoris per part de l’alumnat català, ja advertit a les proves de competències bàsiques aplicades pel CSASE fins 2022. No obstant, a partir de les competències bàsiques de 2023 s’aprecien senyals de millora i el CSASE publicarà els resultats de sistema de les proves de 2024 de 6è primària i de 4t d’ESO properament. Per respondre a aquest cicle de resultats, el Departament d’Educació va emprendre un pla de millora de la comprensió lectora i de les matemàtiques, amb un focus específic als centres amb més marge de millora, amb l’objectiu d’impulsar els resultats educatius.


18 de juny de 2024