Arnau Carbonell{"name":"2023/09/19/16/50/88405e62-0b1f-4fdc-b85d-528af0237933.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":3859559}

During the institutional message for the National Day of Catalonia, the President of the Generalitat, Pere Aragonès, emphasised that "amnesty, on its own, does not resolve the conflict of sovereignty with Spain", because "Catalonia wants to vote freely on independence, and until Spain responds to this democratic demand, conflict will exist".

For this reason, he called for "initiating a second phase of negotiation, acting in good faith and aligning strategies, agreeing internally on an inclusive proposal on how the citizens of Catalonia should vote, and jointly defending it before the State to make it possible". And he added that "we have tools to do this, such as the Clarity Agreement".

He also noted that "putting an end to all forms of repression is an indispensable condition for being able to carry out negotiations on an equal footing," and for this reason "we are forcing the Spanish Government to take decisive steps towards amnesty, to accept it as indispensable and inevitable, as we have been demanding from day one. This is the way."

In this new phase of negotiation with the State, the President said, "the way is clear and more and more of us are practising it: firmness, negotiation and democracy". He ended by saying, "To overcome repression once and for all. And to lay the foundations so that the citizens of Catalonia can decide without any limits what the political future of the country should be".

The President stressed that "Catalonia holds the key to Spain's governability" and said that we must "take advantage of this strength to make possible everything that was not possible until now". In this sense, he referred to "amnesty as a guarantee that no one else will be sent to prison and that the exiles will be able to return in freedom", as well as to "the immediate improvement of citizens' well-being with measures such as the transfer of the Rodalies train lines and the end of the fiscal deficit".

"We know that nothing is impossible", the President said, and that "if we join forces and work together we will have much more strength to take advantage of all the opportunities that are open to us", such as the results of the last elections in the Congress of Deputies. "We can do it," he stressed, "with the strength we have as a country we must make the amnesty possible; we must make possible an immediate improvement in the well-being of citizens, and give new impetus to negotiations with the State to lay the foundations for Catalonia to vote"

At different points in the message, President Aragonès referred to a Catalonia that is about to reach 8 million inhabitants, which, he said, "is the most plural and diverse that has ever existed". He said that "we must be able to offer all our fellow citizens the possibility of a full life". To do so, he added, "collectively we must overcome the limitations that prevent us from freely determining our future as a people". And he gave as examples the fiscal deficit, "which prevents us from having the welfare state we deserve", and "infrastructure managed from outside our territory, such as the case of Rodalies, which every day becomes an added toll for many of its users".

Giving a new boost to the Catalan language

This year, in which the Catalan Government dedicated the National Day to the Catalan language with the slogan "One language, many accents", the President sent his traditional institutional message from the Institut d'Estudis Catalans (IEC), the normative reference body for the Catalan language as a whole, founded in 1907 by Enric Prat de la Riba.

In this respect, the President of the Generalitat emphasised during his message the importance of "giving new impetus to the Catalan language, the pillar of the nation and an essential element for the social cohesion of the country". And he stressed that "steps such as making Catalan an official language of the European Parliament and in European institutions or being able to use the Catalan language normally in the Congress of Deputies are extremely important and represent a great step forward towards the full national recognition of Catalonia".

Solidarity with the people of Morocco

Pere Aragonès opened his speech with words of"support, affection and solidarity with the people of Morocco, the country of origin of so many of our fellow citizens, who are victims of an earthquake that has taken the lives of so many people and left a great many injured". The President extended his condolences to the victims and their families and expressed his conviction that "once again the people of Catalonia will show their solidarity with the peoples affected by humanitarian catastrophes".

  1. En el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, ha remarcat que “Catalunya té la clau de la governabilitat de l’estat i hem d’aprofitar aquesta força per fer possible tot allò que fins ara no ho era”
  2. El cap de l’Executiu ha fet notar que “estem forçant al govern de l’estat a fer passes decisives per l’amnistia, a assumir-la com imprescindible i inevitable, tal i com reivindiquem des del primer dia”
  3. Enguany, en què el Govern dedica la Diada a la llengua, el president ha fet el missatge des de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al barri del Raval de Barcelona
  4. Pere Aragonès ha obert el discurs amb unes paraules de “suport, estima i solidaritat” amb el poble del Marroc

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat de relleu, durant el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que “l’amnistia, per si sola, no resol el conflicte de sobirania amb l’estat”, perquè “Catalunya vol votar lliurement sobre la independència, i fins que l’estat espanyol no doni resposta a aquesta reivindicació democràtica, el conflicte existirà”.

El president, en un moment del missatge institucional (autor: Arnau Carbonell)
El president, en un moment del missatge institucional (autor: Arnau Carbonell)
{"name":"2023/09/10/16/24/a863fb87-4ec6-4978-9ac2-c43b5bfc8738.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":3831547}

Per aquest motiu, ha fet una crida a “iniciar una segona fase de negociació, sumant complicitats i alineant estratègies, acordant internament una proposta inclusiva sobre com ha de votar la ciutadania de Catalunya, i defensar-la conjuntament davant l’Estat per fer-la possible”. I ha afegit que “tenim eines per fer-ho com l’Acord de Claredat”.

També ha fet notar que “posar fi a tota forma de repressió és una condició indispensable per poder dur a terme una negociació en peu d’igualtat” i per això “estem forçant al govern de l’estat a fer passes decisives per l’amnistia, a assumir-la com imprescindible i inevitable, tal i com reivindiquem des del primer dia.Aquest és el camí”.

En aquesta nova fase de negociació amb l’estat, ha explicat el president, “la via és clara i cada vegada som més els que la practiquem: fermesa, negociació i democràcia”. “Per superar definitivament la repressió. I assentar les bases perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir sense cap límit quin ha de ser el futur polític del país”, ha conclòs.

El cap de l’Executiu ha recordat que “Catalunya té la clau de la governabilitat de l’estat” i ha fet una crida a “aprofitar aquesta força per fer possible tot allò que fins ara no era possible”. En aquest sentit, s’ha referit a “l’amnistia com la garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats i exiliades tornaran en llibertat”, així com a “la millora immediata del benestar de la ciutadania amb mesures com el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal”.

“Sabem que no hi ha res impossible”, ha assegurat el cap del Govern, i que “si sumem esforços i treballem conjuntament tindrem molta més força per aprofitar totes les oportunitats que se’ns obren”, com els resultats de les últimes eleccions al Congrés de Diputats. “Ho podem fer,” - ha subratllat- “amb la força que tenim com a país hem de fer possible l’amnistia; hem de fer possible una millora immediata del benestar de la ciutadania, i donar un nou impuls a la negociació amb l’estat per establir les bases perquè Catalunya voti”

El president, durant el missatge{"name":"2023/09/10/16/48/55a083a7-c5eb-4223-be53-4bdd96c4c959.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":3845810}

En diferents moments del missatge, el president Aragonès s’ha referit a la Catalunya que és a punt d’arribar als 8 milions, que, ha dit, “és la més plural i diversa que ha existit mai”. Ha remarcat que “hem de ser capaços d’oferir a tots els nostres conciutadans i conciutadanes les possibilitats de tenir una vida plena”. Per fer-ho, ha afegit, “col·lectivament hem de superar les limitacions que ens impedeixen determinar lliurement el nostre futur com a poble”. I ha posat com a exemples el dèficit fiscal, “que ens impedeix tenir l’estat del benestar que mereixem” i “la gestió de les infraestructures des de fora del nostre territori, com el cas de Rodalies, que cada dia esdevé un peatge afegit per molts dels seus usuaris”.

Donar un nou impuls a la llengua catalana

Enguany, en què el Govern dedica la Diada a la llengua amb el lema “Una llengua, molts accents”, el cap de l’Executiu ha adreçat el tradicional missatge a la ciutadania des de de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’ens de referència normativa per a la llengua catalana en el seu conjunt, fundat l’any 1907 per Enric Prat de la Riba.

En aquest sentit, el president de la Generalitat ha posat de relleu durant el missatge la importància de “donar un nou impuls a la llengua catalana, el pilar de la nació i un element del tot essencial per la cohesió social del país”. I ha subratllat que “passos com l’oficialitat del català al Parlament Europeu i a les institucions europees o poder utilitzar la llengua catalana amb normalitat al Congrés de Diputats són importantíssims i suposen un gran avenç cap el ple reconeixement nacional de Catalunya”.

Solidaritat amb el poble del Marroc

Pere Aragonès ha obert el seu discurs amb unes paraules de “suport, estima i solidaritat amb el poble del Marroc, país d’origen de tants conciutadans nostres, que és víctima d’un terratrèmol que ha segat la vida a tantíssimes persones, i deixat una gran quantitat de ferits”. El cap de l’Executiu ha expressat el seu condol a les víctimes i les seves famílies i s’ha mostrat convençut que “una vegada més el poble de Catalunya tornarà a mostrar la seva solidaritat amb els pobles afectats per catàstrofes humanitàries”.

S'adjunta el text del missatge.

3  

Imatges

Fotografia del missatge 1

Fotografia del missatge 1 3859559

Fotografia del missatge 2

Fotografia del missatge 2 3845810

Fotografia del missatge 3

Fotografia del missatge 3 3831547

1  

Fitxers adjunts

Missatge

Missatge
PDF | 241784