The president of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, defended this morning in the Senate that "amnesty is not an end point", but the “starting point along a path that has a destination: a vote by the citizens of Catalonia, in a referendum, on their political future, a vote to decide on independence".

In this respect, the head of the Executive once again reiterated that amnesty "is essential to bring what is a political conflict back to the political sphere" and "to put an end to all the legal proceedings against independence”, and must serve to "provide solutions where others have offered repression, deadlock and a lack of dialogue", he declared.

During the session in the upper house, Aragonès once again defended his way of holding "a referendum like the one in Scotland", with a "mutually agreed and recognised" consultation where "all options are possible if the citizens give their support through a majority".

"Catalonia will vote in a referendum, I am convinced. Through sheer will, perseverance, and democracy; always with an outstretched hand, with an unshackled hand", he told the senators present at the session.

Defending Catalonia

The president began his speech in the Senate by stressing that he decided to come to the upper house today "to defend Catalonia", "a Catalonia for all", aware that he was doing so in a session that only aims to "use Catalonia once again for partisan battles at the Spanish State level" and "to once again stoke up anti-Catalan sentiment in order to wear down the opposition".

"You assumed that you could talk about Catalonia without the representative of Catalonia present", he said to the promoters of the commission, to whom he said "you do not care about the opinion, the will, the aspirations or the desires of Catalans".

Aragonès claimed that if they really cared about listening to the opinion of the country they would convene the government to "resolve the fiscal deficit of 22 billion euros a year that is eroding public services, competitiveness and the welfare state in my country", to "resolve the poor service provided by the railways" or they would support Catalans in "promoting the Catalan language, in Catalonia and in the other territories where it is spoken”.

"If you cared about Catalonia you would listen to it. You would want to know what Catalonia thinks, all its views and thoughts, with its ideological and cultural diversity, but also with its consensuses", he said. A consensus that he assured would include "Catalan in schools, the end of repression against independence" and a broad majority in favour of voting in a referendum. "You don't care about Catalonia. You don't care about the Catalans, you just use us for your own ends", he lamented.

The president advocated before the house that Catalonia "is a nation that doesn't look at the origin of its citizens but at the shared future we want to build in freedom" and that this future is something we want "to decide in peace, in freedom, in democracy, and with recognition."

"Despite the long history of the use of Catalonia for partisan interests by the Popular Party, which includes the collection of signatures against the Statute of Autonomy, which includes the enforcement of Article 155, which includes repression, Catalonia looks to the future and will find its way forward", he concluded.

El president durant la seva intervenció al Senat. Fotografia: Arnau Carbonell
El president durant la seva intervenció al Senat. Fotografia: Arnau Carbonell
{"name":"2023/10/19/12/08/33483111-a186-4ccf-8725-19d8b83f6bd5.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":92921}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha defensat aquest matí al Senat que “l’amnistia no és un punt final”, sinó que ha de ser “el punt de partida d’un camí que té un destí: que la ciutadania de Catalunya voti, en un referèndum, sobre el seu futur polític, que voti sobre la independència”.

En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha reiterat de nou que l’amnistia “és imprescindible per tornar el que és un conflicte polític a la política” i per “acabar amb la causa general contra l’independentisme”, i ha de servir per aportar solucions allà on d’altres hi ha posat repressió, bloqueig, manca de diàleg”, ha declarat.

Durant la sessió a la cambra alta, Aragonès ha tornat a defensar la seva via de fer “un referèndum com el d’Escòcia”, amb una consulta “acordada i reconeguda” on “totes les opcions siguin possibles si la ciutadania hi dona suport de forma majoritària”.

“Catalunya votarà en un referèndum, n’estic convençut. Per voluntat, per perseverança, per democràcia; sempre amb la mà estesa, sempre amb les mans lliures”, ha dit als senadors presents a la sessió.

Defensar Catalunya

El president ha començat la seva intervenció al Senat destacant que avui ha decidit venir a la cambra alta a “defensar Catalunya”, “la Catalunya de tothom", sent conscient que ho fa en una sessió que només té per objectiu “tornar a utilitzar Catalunya per les batalles partidistes a nivell d’Estat espanyol” i “atiar una vegada més l’anticatalanisme per desgastar l’adversari”.

“Vostès donaven per fet que podrien parlar de Catalunya sense el representant de Catalunya”, ha dit als impulsors de la comissió, a qui ha retret que “no els importa l’opinió, la voluntat, les aspiracions o els anhels dels catalans i catalanes”.

Abans de la sessió, Aragonès s'ha reunit amb senadors catalans
Abans de la sessió, Aragonès s'ha reunit amb senadors catalans
{"name":"2023/10/19/12/09/36f4a3ce-1409-42da-b944-37b5d14b34bd.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":159390}

Aragonès ha assegurat que si realment els importés saber l’opinió del país els convocarien per “resoldre el dèficit fiscal de 22.000 milions d’euros anuals que erosiona els serveis públics, la competitivitat i l’estat del benestar del meu país”, per “resoldre el mal servei dels trens de rodalies” o bé estarien el costat dels catalans “per promoure la llengua catalana, a Catalunya i a la resta de territoris amb els quals la compartim”.

“Si els importés Catalunya l’escoltarien. Voldrien saber què pensa, amb totes les seves veus i pensaments, amb tota la seva diversitat ideològica, cultural, d’orígens, però també amb els seus consensos”, ha reblat. Uns consensos que ha assegurat que passen pel “català a l’escola, la fi de la repressió contra l’independentisme” o per una àmplia majoria que defensa votar en referèndum. “No els importa Catalunya. No els importen els catalans i catalanes, només utilitzar-nos per a les seves picabaralles”, ha lamentat.

El president ha defensat davant la cambra que Catalunya “és una nació que no mira l’origen de la seva ciutadania, sinó el futur compartit que lliurement volem construir”, i que aquest futur el volem “decidir, en pau, en llibertat, en democràcia i amb reconeixement”.

“Malgrat la llarga trajectòria de la utilització partidista de Catalunya per part del Partit Popular, que inclou la recollida de firmes contra l’Estatut d'Autonomia, que inclou el 155, que inclou la repressió, Catalunya mira endavant i farà camí”, ha conclòs.

5  

Imatges

Reunió amb senadors catalans

Reunió amb senadors catalans 3611761

Reunió amb senadors catalans (2)

Reunió amb senadors catalans (2) 3080246

Intervenció al Senat

Intervenció al Senat 3257720

Intervenció al Senat (2)

Intervenció al Senat (2) 3761214

Intervenció al Senat (3)

Intervenció al Senat (3) 3892491