1. El cap de l’Executiu ha rebut avui als delegats del Govern a l’exterior, els directors de les oficines d’Acció i de l’Institut Ramon Llull
  2. “El desplegament de la xarxa de delegacions a l’exterior ens ha permès tornar a situar Catalunya com un actor global de primer nivell”

<The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, today welcomed the fact that the process of making Catalan official in the European Union is continuing. "We welcome the fact that the process is continuing, that the debate is still alive today and that there has been no veto on the advancement of Catalan".

"We stand before a historic opportunity, the doors are still open and now we need to definitively conclude this matter in the coming weeks", he said at the meeting with the Government delegates abroad, the directors and managers of ACCIÓ's offices and the Ramon Llull Institute, who are in Barcelona to take part in the twice-yearly meeting to coordinate the Government’s foreign action.

The President argued that the official status of Catalan in the European Union is a "political question", not a technical or budgetary one, and that it should serve to correct a "historical anomaly" and for the Catalan language to be recognised by the European institutions.

He also highlighted the efforts being made by the Catalan Government to make Catalan official, such as the media campaign and the contact that has been made through the network of delegations of the Government of Catalonia with all the governments of the European Union. In this respect, he encouraged Catalan Government representatives abroad to "continue generating alliances so that this process that is under way culminates successfully”.

"We will redouble our diplomatic efforts to defend the full official status of Catalan in Europe, and at the same time we will be as demanding as possible of the Spanish government to fulfil its commitments," he concluded.

Aragonès assured that the meeting with all the representatives of the Government of Catalonia abroad illustrates the power of Catalan foreign action. He praised the work being done to deploy the Catalan Government's foreign action network, which has 21 delegations covering 72 countries around the world, the highest number in history.

He stressed that this is particularly relevant given that six years ago Spain tried to put an end to this network with the application of Article 155. “There is no other stateless nation in the world that has this powerful network of international representation,” he added.

Aragonès pointed out that the next objectives are to increase Catalonia's presence in Asia and Africa. This will be done by completing the setting up of the Japan and Korea delegations in the coming months, with a view to establishing a presence in Southeast Asia and the Indian subcontinent, and by deploying the delegations in West and Southern Africa, with plans to also cover East Africa in the coming months.

Furthermore, he praised the work of ACCIÓ's offices abroad, which in the last 35 years have supported 26,000 internationalisation projects of Catalan companies and which have become an "indispensable collaborator in the internationalisation of the Catalan economy".

He also thanked the Institut Ramon Llull for its work "to spread Catalan culture and language everywhere", through cultural promotion, teaching and dissemination projects for Catalan creators and stays abroad for researchers.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha celebrat avui que la tramitació de l’oficialitat del català a la Unió Europea continuï. “Celebrem que la tramitació continuï, que avui el debat segueixi viu i que no hi hagi hagut cap veto a l’avenç del català”.

El president, durant la seva intervenció en l'acte (fotografia: Jordi Bedmar)
El president, durant la seva intervenció en l'acte (fotografia: Jordi Bedmar)
{"name":"2023/10/24/19/48/1fef0590-8a16-49ed-b934-bc50bc817907.jpeg","author":"Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":84353}

“Estem davant d’una oportunitat històrica, les portes segueixen obertes i ara cal rematar definitivament aquesta qüestió en les properes setmanes”, ha dit en la trobada amb els delegats i delegades del Govern a l’exterior, els directors i directores de les oficines d’Acció i de l’Institut Ramon Llull, que són a Barcelona per participar en la trobada bianual per coordinar l’acció exterior del Govern. En la trobada també hi han participat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i la de Cultura, Natàlia Garriga.

El president ha defensat que l’oficialitat del català a la Unió Europea és una “qüestió política”, no tècnica ni pressupostària, i que ha de servir per corregir una “anomalia històrica” i perquè la llengua catalana compti amb el reconeixement de les institucions europees.

El cap de l’Executiu ha destacat els esforços que s’estan fent des del Govern per aconseguir aquesta oficialitat del català, com la campanya mediàtica i el contacte que s’ha fet des de la xarxa de delegacions del Govern amb tots els governs de la Unió Europea. En aquest sentit, ha animat als representants de la Generalitat a l’exterior a “continuar generant aliances perquè aquest procés que està en marxa culmini amb èxit”.

“Redoblarem l’ofensiva diplomàtica per defensar la plena oficialitat del català a Europa i també alhora serem el màxim d’exigents amb el Govern de l’Estat a complir els seus compromisos”, ha conclòs.

Fotografia de grup{"name":"2023/10/24/19/51/84f8738c-4ca4-4368-91b4-d78e90fdabb3.jpeg","author":"Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":183609}

Aragonès ha assegurat que la trobada amb tots els representants de la Generalitat a l’exterior il·lustra la potència de l’acció exterior catalana. Ha posat en valor la feina que s’està fent per desplegar aquesta xarxa d’acció exterior del Govern, que compta amb 21 delegacions que cobreixen 72 països del món, la xifra més alta de la història.

Ha recalcat que això és especialment rellevant tenint en compte que fa sis anys l’estat espanyol va intentar acabar amb aquesta xarxa amb l’aplicació del 155. “No hi ha cap altra nació sense estat al món que tingui aquesta potent xarxa de representació internacional”, ha afegit.

Aragonès ha assenyalat que els propers objectius són fer créixer la presència de Catalunya a l’Àsia i l’Àfrica. D’una banda, acabant de posar en marxa les delegacions del Japó i Corea els propers mesos, amb l’horitzó de tenir presència al sud-est asiàtic i el subcontinent indi. I d’altra banda, desplegant les delegacions d’Àfrica Occidental i Meridional, amb la planificació de cobrir també l’Àfrica Oriental els propers mesos.

A més, ha reivindicat la feina de les oficines d’Acció a l’estranger, que els últims 35 anys han donat suport a 26.000 projectes d’internacionalització d’empreses catalanes i que s’han convertit en un “col·laborador indispensable de la internacionalització de l’economia catalana”.

De la mateixa manera, ha agraït a l’Institut Ramon Llull per treballar “per fer arribar la cultura i la llengua catalanes arreu” amb projectes de promoció cultural, de docència, de difusió pels creadors catalans i d’estades a l’estranger per investigadors.