The President of the Government, Pere Aragonès, said this morning from Brussels that the institutional trip to the European capital today and tomorrow will mean"the complete return to normal relations between the Government of Catalonia and the European Commission". The President emphasised that this return to normal relations has begun during his presidency, and that, with the four meetings taking place over these two days, a total of "14 high-level meetings" will have been held with five different members of the EC: ten commissioners, vice-presidents, and the president herself. "Today Catalonia meets once again with the European Commission, a demonstration that the interests of the country's citizens are being well defended," remarked Aragonès.

Institutional visit to Brussels {"name":"2024/02/08/14/21/7a1491cc-0fd6-4fac-8d14-fb686437d069.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":"3498246"}

The first of the four meetings with European commissioners that the President will hold during this two-day institutional trip was with the commissioner responsible for the Economy, Paolo Gentiloni. At the meeting, which was also attended by the Minister for Economy and Finance, Natàlia Mas, the Government expressed"Catalonia's will and commitment to participate fully in European economic governance".


As Aragonès explained to the media afterwards, they conveyed to Commissioner Gentiloni the need to have a say on issues such as the NextGenerationEU funds and the reduction of the public deficit and debt.

With regard to the Next Generation funds, the head of the Executive highlighted that, when it comes to calls for proposals "where Catalonia's capacity, talent and possibilities are valued, the results have been positive". However, when political decisions come into play, "we encounter a recentralisation of funds that hinders our full potential". For this reason, he reiterated that "Catalonia is fully committed to the objectives of European strategic autonomy" and that initiatives are being promoted in the fields of semiconductors, renewable energies and quantum computing, among others.

Institutional visit to Brussels {"name":"2024/02/08/14/23/1a1d97f1-53c7-43a6-81a4-1a5606069fcc.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":3651425}

The Minister for Economy and Finance, for her part, regretted that a "historic opportunity" such as the NextGenerationEU funds is being managed in Spain in a "100% centralised" manner, unlike in other European countries. The result of this centralisation is that 72% of the major calls for proposals for industry in Spain "have not been applied for. Reindustrialising Europe and regaining strategic autonomy is a very relevant issue," warned Mas. The minister reminded the audience that the Generalitat de Catalunya has proposed to the Spanish government that the funds from calls that have not been applied for be managed directly by the autonomous regions. In the case of Catalonia, with a significant accredited expertise in the sector that would facilitate the deployment of the NextGenerationEU funds, this would entail management by the Catalan Government of "approximately 1.8 billion euros".

With regard to the role of governments such as Catalonia's in the distribution of the deficit targets, the president asked the commissioner to "take into account Catalonia's powers when it comes to assigning fiscal rules", because the country "must have sufficient funds to implement them"."It is absolutely essential that this multi-level governance be taken into account, "she remarked.

Mas also expressed the need to distribute the public deficit targets in a different way from how it is done in Spain. The Spain has kept for itself 2.9 of the 3 percentage points of deficit authorised by the European Commission, despite the fact that, in the case of Catalonia, "the Catalan Government is responsible for 32% of public expenditure," said Mas. An expenditure that she described as "very important" because it affects vital areas such as health, education and research, among others. The distribution of these fiscal rules, the minister claimed, "must be reasonably proportional to the expenditure of each administration".

El president Aragonès s'ha reunit amb el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni (Fotografia: Arnau Carbonell)
El president Aragonès s'ha reunit amb el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/01/30/13/21/4df9d763-0b3b-4c97-9386-c293c7093c79.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":83117}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest matí des de Brussel·les que el viatge institucional d’avui i demà a la capital europea suposarà “la recuperació plena de la relació entre la Generalitat de Catalunya i la Comissió Europea”. Una recuperació que el president ha destacat que es va iniciar amb la seva presidència, i que, amb les quatre trobades que mantindrà aquests dies, s’hauran fet un total de “14 reunions d'alt nivell” amb deu membres diferents de la CE: deu comissaris, vicepresidents i la mateixa presidenta. “Avui Catalunya torna a estar present a la Comissió Europea i, per tant, els interessos dels ciutadans del país estan ben defensats”, ha remarcat Aragonès.

La primera de les quatre reunions amb comissaris europeus que el president mantindrà durant aquests dos dies de viatge institucional ha estat amb el responsable d’Economia, Paolo Gentiloni. En la trobada, en què també hi ha participat la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, el Govern ha expressat “la voluntat i el compromís de Catalunya de participar plenament en la governança econòmica europea”.

Tal com ha explicat Aragonès en l’atenció posterior als mitjans de comunicació, han traslladat al comissari Gentiloni la necessitat de tenir veu i vot en qüestions com els fons Next Generation o la reducció del dèficit i el deute públic.

El president Aragonès i la consellera Mas durant la reunió (Fotografia: Arnau Carbonell)
El president Aragonès i la consellera Mas durant la reunió amb el comissari d'Economia; Paolo Gentiloni (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/01/30/13/01/77d61697-033b-441f-9672-e2a34ae11c04.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":"87776"}

Pel que fa als fons Next Generation, el cap de l’Executiu ha destacat que, quan es tracta de convocatòries “on es posa en valor la capacitat, el talent i les possibilitats de Catalunya, tenim bons resultats”. Però que quan hi ha decisions polítiques enmig, “ens trobem amb una recentralització dels fons que no ajuda que es puguin desenvolupar plenament”. Per aquest motiu, ha reiterat que “Catalunya està plenament compromesa amb els objectius d'autonomia estratègica europea” i que s’estan impulsant iniciatives en l'àmbit dels semiconductors, de les energies renovables o de la computació quàntica, entre d'altres.

La consellera d’Economia i Hisenda, per la seva banda, ha lamentat que una “oportunitat històrica” com els Next Generation s'estigui gestionant a Espanya de forma “100% centralitzada”, a diferència del que ha passat en altres territoris europeus. El resultat d’aquesta centralització és que “han quedat desertes” el 72% de les grans convocatòries per a la indústria a Espanya. “Reindustrialitzar Europa i recuperar autonomia estratègica és una qüestió molt rellevant”, ha advertit Mas Guix. La consellera ha recordat que la Generalitat ha proposat a l’Estat que els diners de les convocatòries desertes els gestionin directament les autonomies. En el cas de Catalunya, on està acreditat que existeix un gran coneixement del sector que facilitaria el desplegament dels Next Generation, això suposaria la gestió des de la Generalitat d’“uns 1.800 milions d’euros”.

El president Aragonès i la consellera Mas en declaracions a la premsa, després de la reunió amb el comissari d'Economia; Paolo Gentiloni (Fotografia: Arnau Carbonell)
El president Aragonès i la consellera Mas en declaracions a la premsa, després de la reunió amb el comissari d'Economia; Paolo Gentiloni (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/01/30/13/14/c2aa458b-bcf6-4c46-9b34-479877a015aa.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":137843}

Amb relació al paper de governs com el de Catalunya en el repartiment dels objectius de dèficit, el president ha demanat al comissari que “es tinguin en compte les competències que té Catalunya a l’hora d’atribuir les regles fiscals”, perquè el país “ha de tenir fons suficients per a implantar-les”. “És absolutament imprescindible que es tingui en compte aquesta governança multinivell”, ha remarcat.

Mas Guix ha expressat també la necessitat de repartir els objectius de dèficit públic d’una altra manera a com es fa a Espanya. L’Estat s’ha quedat per a si mateix 2,9 dels 3 punts percentuals de dèficit autoritzats per la Comissió Europea, i això malgrat que, en el cas de Catalunya, “la Generalitat realitza el 32% de la depesa pública”, ha dit Mas Guix. Una despesa que ha qualificat de “molt important” perquè afecta àrees vitals com la sanitat, l’educació o la recerca, entre d’altres. El repartiment d’aquestes regles fiscals, ha reclamat la consellera, “ha de ser raonablement proporcional a la despesa de cada administració”.

Aquest mateix dimarts el president seguirà les reunions amb comissaris europeus. A les 14.15 hores, acompanyat per la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, es trobarà amb la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Democràcia i Demografia, Dubravka Šuica i, a les 15.00 hores, es reunirà amb la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira. Dimecres serà el torn del vicepresident executiu de la Comissió i responsable del Pacte Verd Europeu, Relacions Interinstitucionals i Prospectiva, Maroš Šefčovič.

8  

Imatges

Institutional visit to Brussels

Institutional visit to Brussels 3346556

Fotografia del president Aragonès i la consellera Mas a la reunió amb el comissari d'Economia

Fotografia del president Aragonès i la consellera Mas a la reunió amb el comissari d'Economia 3651425

Institutional visit to Brussels

Institutional visit to Brussels 3498246

El president Aragonès, la consellera Mas i el viceconseller Sabrià a la seva arribada a la Comissió Europea

El president Aragonès, la consellera Mas i el viceconseller Sabrià a la seva arribada a la Comissió Europea 3709124

El president Aragonès i la consellera Mas en declaracions a la premsa, després de la reunió amb el comissari d'Economia.

El president Aragonès i la consellera Mas en declaracions a la premsa, després de la reunió amb el comissari d'Economia. 3346556

Institutional visit to Brussels

Institutional visit to Brussels 3709124

El president saluda el comissari

El president saluda el comissari 3498246

Institutional visit to Brussels

Institutional visit to Brussels 3651425