1. El Dia d’Europa celebra els 74 anys després de la Declaració de Schuman
  2. El cap de l’Executiu ha reivindicat l’europeisme “com a punt clau per definir el futur del nostre país”

The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, led the events marking Europe Day, which took place in the Palau de la Generalitat. He was accompanied by the Minister for Foreign Action and European Union, Meritxell Serret i Aleu. Aragonès said that given the challenges facing Europe, “we must strengthen our ties with European institutions to the greatest extent possible”.

During his speech, the head of the Catalan Government stressed the importance of celebrating Europe Day, which “today more than ever” signifies the values of “peace, solidarity, rights and freedoms and democracy”. The President also emphasised “the Europeanism of Catalan society” and “its commitment to the process of European construction”.

Likewise, Aragonès pointed out the challenges facing Europe today, including “climate change, which is very clear in our case, with a drought and with sustainability and energy sovereignty”, as well as “progress in rights and freedoms, democracy, peace and human rights”.

The head of the Executive condemned Russia’s invasion of Ukraine, which he said “is the most serious threat to Europe in recent years”, and acknowledged that“Catalonia has reacted by standing alongside Ukraine from day one” and accordingly, “also alongside the European Union as a whole”.

The President warned of the threat of a “xenophobic, exclusionary, authoritarian, discriminatory, racist, sexist, homophobic”far right, and added “it is completely hostile to the project of European construction”, and he maintained that “it has always fought Euroscepticism within European society”.

In the face of these challenges and threats, President Pere Aragonès reaffirmed his commitment to European construction, “to freedom and democracy”, because “we must preserve the memory of why the European Union project was born” in order to “overcome centuries of war and begin to build centuries of peace and prosperity”.

Aragonès concluded with the desire to bring Europe“even closer to its citizens, for it to highlight and recognise the linguistic rights of Catalans”, to become “more social and more prosperous, and fight resolutely against all forms of inequality”, as well as “being at the forefront in the fight against climate change”.

Meanwhile, the Minister for Foreign Affairs and European Union, Meritxell Serret, maintained that“we have to assert the founding principles of the European Union, of peace, solidarity and human dignity”. Serret pointed out that “the European project today lives under the threat of Putin’s regime, but also under the threat of the extreme right-wing forces that are trying to destroy Europe’s social cohesion”. She also stressed the importance of participating in the European elections on 9 June: “With these elections in mind, Catalonia reiterates its commitment to freedoms, democracy and human rights.”

The event was attended by the Head of the European Commission Representation in Barcelona, Manuel Szapiro; the Belgian Consul, Pierre-Emmanuel Brusselmans, representing the country that holds the presidency of the European Council for the next six months, and the head of the European Parliament’s Office in Barcelona, Sergi Barrera. On behalf of the Government, the event was attended by the Vice-President, Laura Vilagrà i Pons, and the Minister of Economy and Finance, Natàlia Mas Guix.

El president de la Generalitat, ha encapçalat aquesta tarda l’acte commemoratiu del Dia d’Europa
El president de la Generalitat, ha encapçalat aquesta tarda l’acte commemoratiu del Dia d’Europa (Fotografia: Jordi Bedmar)
{"name":"2024/05/09/19/33/97c4b391-4b4e-4296-83b2-2ed1b84fc557.jpeg","author":"Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":149241}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha encapçalat aquesta tarda l’acte commemoratiu del Dia d’Europa, que s’ha celebrat al Palau de la Generalitat, acompanyat de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu. Aragonès ha assegurat que davant dels reptes que afronta Europa, “cal enfortir la màxima vinculació amb les institucions europees”.

Durant la seva intervenció, el cap del Govern ha subratllat la importància de la celebració del Dia d’Europa, que “avui més que mai”, significa els valors de “pau, solidaritat, drets i llibertats i la democràcia”. Així mateix, el president ha ressaltat “l’europeisme de la societat catalana” i “el seu compromís amb el procés de construcció europea”.

En aquesta línia, Aragonès ha assenyalat els reptes que afronta avui en dia Europa, com “el canvi climàtic, en el nostre cas, d'una manera molt clara, amb una sequera i amb una sostenibilitat i sobirania energètica”, però també “fer avançar els drets i les llibertats, la democràcia, la pau i els drets humans”.

En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha condemnat la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, que ha dit “és la pitjor amenaça dels darrers anys a Europa”, i ha reconegut que “Catalunya ha reaccionat situant-se des del primer dia al costat d'Ucraïna” i, per tant, “també al costat del conjunt de la Unió Europea”.

El president ha alertat de l’amenaça de l'ultradreta “xenòfoba, excloent, autoritària, discriminatòria, racista, masclista, homòfoba”, i ha afegit “és directament hostil al projecte de construcció europea”, assegurant que “sempre ha combatut l'euroscepticisme dins la pròpia societat europea”.

El president Pere Aragonès, davant d'aquests reptes i amenaces, ha refermat el compromís amb la construcció europea, “amb la llibertat i amb la democràcia”, perquè “cal preservar la memòria de per què va néixer el projecte de la Unió Europea”, per “superar segles de guerra i començar a construir segles de pau i prosperitat”.

Façana del Palau de la Generalitat el dia d'Europa
Façana del Palau de la Generalitat el dia d'Europa (Fotografia: Ruben Moreno)
{"name":"2024/05/09/19/35/e0348e9e-691e-4563-a25e-1c39e4d405bd.jpeg","author":"Ruben Moreno","type":"0","location":"0","weight":273269}

Aragonès ha conclòs amb el desig de fer una Europa “encara més propera a la ciutadania, que també posi en valor i reconegui els drets lingüístics dels catalans i catalanes”, “més social i més pròspera, que lluiti de forma decidida contra tota forma de desigualtat”, així com “sigui la vanguarda en la lluita contra el canvi climàtic”.

La consellera d’Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, per la seva banda, ha defensat que “hem de fer valdre els principis fundacionals de la Unió Europea de la pau, la solidaritat i la dignitat humana”. Serret ha assenyalat que “el projecte europeu viu avui sota l’amenaça del règim de Putin, però, també, sota l’amenaça de les forces d’extrema dreta que intenten dinamitar la cohesió social d’Europa”. També ha recordat la importància de participar a les eleccions europees del 9 de juny: “Davant d’aquests comicis, Catalunya reitera el compromís amb les llibertats, la democràcia i els drets humans”.

L’acte ha comptat amb la participació del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro; el cònsol de Bèlgica, Pierre-Emmanuel Brusselmans, en representació del país que ocupa aquest semestre la presidència del Consell Europeu, i el responsable de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera. Per part del Govern, l’acte ha comptat amb l’assistència de la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà i Pons i la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix.