El president Aragonès i Garcia durant la presentació del Compromís Nacional per un Turisme Responsable

President Aragonès: "Hem d'avançar cap a un turisme encara més sostenible, més divers, més just i més compartit territorialment"

event_note Nota de premsa

President Aragonès: "Hem d'avançar cap a un turisme encara més sostenible, més divers, més just i més compartit territorialment"

  1. El cap del Govern, acompanyat del conseller Torrent, ha encapçalat aquest migdia la presentació del Compromís Nacional per un Turisme Responsable, al qual ja s’han adherit més de cent entitats i associacions de diversos àmbits
  2. Després de 13 mesos de treball intens, el Compromís neix d’un procés de participació col·lectiva i un esforç de conciliació entre projectes i mirades de país molt diverses

The Government of Catalonia today presented the National Commitment to Responsible Tourism, the roadmap for Catalan tourism, which has been signed by more than one hundred companies and organisations. The President of the Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, has remarked that this Commitment is “the fruit of consensus,” and “identifies the basic principles that unite and strengthen such a decisive sector for our economy.” Aragonès has opted for “advancing towards an even more sustainable, more diverse, socially fairer and more territorially balanced tourism” and for “focusing all the potential we have in Catalonia to guarantee the well-being of citizens and environmental resources.”

In his speech, Pere Aragonès argued that the almost 15 million tourists who visited Catalonia last year and the good forecasts for the coming years “are figures that call for a more sustainable model at all levels”. For this reason, he insisted that “we have to work to maximise the positive impact and correct those impacts that we do not like” and to adapt them to the climatic conditions of each moment, recognising the effort that the sector is making in this respect.

For the President, “innovation” is one of the keys that should help the sector to better know its needs and thus be able to “offer an even better product.” He also considered that the new tourism model should take into account the country in its entirety, “seeking to achieve balance and a better spread of tourism throughout the territory,” that it should be a model that is “socially fairer, more inclusive and with better working conditions,” and that definitively incorporates “a feminist perspective in decision-making.”

The Catalan Government has reaffirmed its commitment to the sector, noting that the new budget allocates “€108.5 million to promote responsible and sustainable tourism,” with the aim of bringing “more prosperity and well-being” to all citizens.

A Commitment with 67 challenges and objectives

The National Commitment to Responsible Tourism, coordinated by José Antonio Donaire Benito, lecturer in the Faculty of Tourism at the University of Girona, is the result of a process of collective participation and an effort to reconcile very diverse projects and views of the country, which defines 67 challenges and objectives.

23 initiatives for environmentally sustainable tourism

Catalan tourism aims to be a strategic sector for the country in the fight against climate change, in the decarbonisation of the economy, in the preservation of biodiversity, in energy efficiency, in the rational use of increasingly scarce resources and in the reduction of waste.

Among other objectives, the Commitment aims to: bring the average water consumption of tourists in line with the consumption of the resident population by 2040; halve greenhouse gas emissions by 2030 and achieve net zero by 2050; achieve 100% green energy consumption by 2035; and 100% clean leisure mobility by 2050.

19 initiatives for socially just tourism

The National Commitment to Responsible Tourism is the country’s response to a new social, demographic and cultural scenario and places people’s well-being at the centre of the tourism strategy. For this reason, the agreement reflects the commitment of the Catalan tourism sector to continue reducing the economic, personal, social and cultural barriers that limit universal access to tourism; to continue working to improving employment conditions in the sector; to consider a new qualification-based training strategy; and to move from tourism management to a visitor economy.

Some of the challenges included in the Commitment are: accessible access to all specially protected natural areas in Catalonia by 2040; ensuring tourism companies and institutions have an equality plan and a protocol against forms of harassment in place by 2030; moving from a tourism model in which the LGTBI+ community is a segment, to a new paradigm in which the sector focuses on diversity management; and considering tourism as a tool for the physical and mental health of older people.

13 initiatives for territorially balanced tourism

The agreement for responsible tourism is based on the principle that Catalan tourism’s main asset must be diversity, and it also includes converting mature destinations towards a responsible model.

The objectives in this area include: working to ensure an increase of 20% in the relative weight of non-tourist activities in the employment of coastal municipalities by 2030; limiting the use of natural areas in accordance with international carrying capacity criteria; integrating intangible heritage into the national and international tourism offering in order to connect visitors with the country’s ethnological and cultural traditions; and working towards the integration of cultural industries and tourism as part of an overall reconnection between the country’s culture and tourism activities.

12 initiatives for innovation-based tourism

Catalonia aspires to be a benchmark in tourism knowledge management by connecting the tourism sector with the fields of technology and knowledge, working under the criteria of sustainability and digitalisation.

Key objectives in this area are: to increase the average length of stay by 25% by 2030 compared to the 2019 value; to consider a horizon for the stabilisation of the tourist accommodation supply, increasing the profitability of existing facilities rather than creating new ones; and to ensure that the resources from the tourist stay tax are used to promote Catalonia’s tourist image in accordance with the general parameters of the National Commitment to Responsible Tourism.


El president Aragonès i Garcia durant la presentació del Compromís Nacional per un Turisme Responsable
El president Aragonès i Garcia durant la presentació del Compromís Nacional per un Turisme Responsable
{"name":"2023/03/23/15/13/ff79aea5-a56f-4c63-bd84-8197fe34350e.jpg","author":"Rubén Moreno","type":"0","location":"0","weight":2595924}

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, acompanyat del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha presentat avui, davant de 400 persones, el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, el quadern de ruta del turisme català, al qual s’han adherit més de cent entitats. El cap de l’Executiu ha remarcat que aquest Compromís és “fruït del consens”, i “identifica els principis bàsics que uneixen i enforteixen un sector tan determinant de la nostra economia com és el turisme”. I ha apostat per “avançar cap a un turisme encara més sostenible, més divers, més just socialment i més compartit territorialment”, per “projectar tot el potencial que tenim a Catalunya, que garanteixi el benestar ciutadà i els recursos de l'entorn”.

En el decurs de la seva intervenció, Pere Aragonès ha defensat que els gairebé 15 milions de turistes que van visitar Catalunya l’any passat i les bones perspectives per als propers anys “són xifres que demanen un model més sostenible a tots els nivells”. Per això, ha insistit que “cal treballar per maximitzar l’impacte positiu i corregir els impactes que no ens agraden”, i adaptar-los a les condicions climàtiques de cada moment, i en aquest sentit ha reconegut l’esforç que el sector està fent al respecte.

Pel president, “la innovació” és una de les claus que han d’ajudar a conèixer més el sector i, poder així, “oferir un producte que sigui encara molt millor”. Ha advocat també perquè el nou model turístic tingui en compte la globalitat del país, “buscant un punt d’equilibri i una millor distribució del turisme a tot el territori”; sigui un model “socialment més just, més inclusiu i amb més bones condicions laborals”, i que incorpori definitivament “la mirada feminista en la presa de decisions”.

Pere Aragonès ha reafirmat també el compromís del Govern amb el sector, tot recordant que el nou pressupost destina “108,5 milions d’euros en promoure el turisme responsable i sostenible”, amb l’objectiu de portar “més prosperitat i benestar” al conjunt de la ciutadania.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, per la seva banda, ha afirmat que "no són temps per actituds contemplatives. Estem immersos en un procés de transformació que demana el millor de tots nosaltres. Avui és un dia històric on comencem a construir un model de turisme responsable. Responsable amb l’entorn, amb el medi ambient, amb el treball digne, amb la societat i amb el planeta. Amb l’objectiu final d’aconseguir un model que sigui atraient pel visitant, positiu per al conjunt del territori, beneficiós per als catalans i les catalanes, i que generi prosperitat".

Torrent ha assegurat que "treballem per gestionar el present amb eficàcia i eficiència, però també per impulsar aquells canvis estructurals que creiem que el país necessita. I ho fem sempre a partir del diàleg, la mà oberta i la col·laboració amb els actors i els agents representatius de cada àmbit". El conseller ha agraït a totes les persones i entitats que s’han implicat en aquest acord, fent un exercici de “responsabilitat”.

Per la seva banda, la directora general de Turisme, Marta Domènech i Tomàs, ha destacat que el Compromís Nacional per un Turisme Responsable “és la resposta del sector a aquest context canviant; la fita que ens marca cap a on volem anar com a país en termes turístics els propers decennis, quina destinació volem deixar als nostres fills i filles i quin ha de ser el valor que li volem donar a la nostra indústria". Domènech ha assegurat que aquest quadern de ruta d’un nou model turístic compartit és “un procés de participació col·lectiva i un esforç de conciliació entre projectes i mirades de país extremadament diverses".


Un Compromís amb 67 reptes i objectius

El Compromís Nacional per un Turisme Responsable, coordinat pel professor de la facultat de Turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire Benito, és fruit d’un procés de participació col·lectiva i un esforç de conciliació entre projectes i mirades de país molt diverses que marca 67 reptes i objectius.

23 iniciatives per un turisme ambientalment sostenible

El turisme català vol ser un sector estratègic del país en la lluita contra el canvi climàtic, en la descarbonització de l'economia, en la preservació de la biodiversitat, en l'eficiència energètica, en l'ús racional dels recursos cada vegada més escassos i en la reducció dels residus.

Entre d’altres objectius, el Compromís marca: assimilar el consum mitjà d’aigua dels i les turistes amb el consum de la població resident per l’any 2040; reduir a la meitat les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030 i aconseguir el zero net abans de 2050; aconseguir que en l‘any 2035 el 100% de l’energia consumida sigui verda; i que al 2050 la mobilitat d’oci sigui 100% neta.

19 iniciatives per un turisme socialment just

El Compromís Nacional per un Turisme Responsable és la resposta del país a un escenari social, demogràfic i cultural nou i situa el benestar de les persones en el centre de l’estratègia turística. Per aquest motiu, l’acord recull el compromís del sector turístic català a continuar reduint les barreres econòmiques, personals, socials i culturals que limiten la universalitat del turisme; seguir treballant en la millora de les condicions laborals del sector; plantejar una nova estratègia de formació basada en la qualificació; i transitar d'una gestió turística a una economia del visitant.

Alguns dels reptes que recull el Compromís són: accessibilitat al conjunt d’espais naturals d’especial protecció de Catalunya pel 2040; que les empreses i institucions turístiques disposin el 2030 d'un pla d'igualtat i d'un protocol contra les formes d'assetjament; passar d'un model turístic en el qual la comunitat LGTBI+ és un segment, a un nou paradigma en el qual el sector se centra en la gestió de la diversitat; i considerar el turisme com una eina per la salut física i mental de les persones grans.

13 iniciatives per un turisme territorialment equilibrat

L’acord per un turisme responsable parteix del principi que el principal actiu del turisme de Catalunya ha de ser la diversitat i aposta també per la reconversió de les destinacions madures tot orientant-se a un model responsable.

Destaquen com a objectius en aquest àmbit: treballar perquè al 2030 el pes relatiu de les activitats no turístiques en l'ocupació dels municipis del litoral s'hagi incrementat en un 20%; limitar la freqüentació als espais naturals seguint els criteris internacionals de capacitat de càrrega; integrar el patrimoni immaterial en l’oferta turística tant nacional com internacional per connectar els visitants amb la tradició etnològica i cultural del país; i apostar per la integració de les indústries culturals i el turisme, en el marc d’una reconnexió entre la cultura del país i l’activitat turística.

12 iniciatives per un turisme basat en la innovació

Catalunya aspira a ser un centre de referència en la gestió del coneixement turístic a partir de la interrelació entre el sector turístic i els àmbits de tecnologia i coneixement, i treballant sota criteris de sostenibilitat i digitalització.

En aquest cas, ressalten com a objectius: incrementar el 2030 un 25% l'estada mitjana respecte el valor de 2019; plantejar un horitzó d’estabilització de l’oferta d’allotjament turístic, augmentant la rendibilitat de les instal·lacions existents més que no pas el creixement de nous equipaments; i fer que els recursos que provenen de l'impost d'estades turístiques permetin impulsar la imatge turística de Catalunya d'acord amb els paràmetres generals del Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

Enllaç a la pàgina web del Compromís: http://empresa.gencat.cat/compromisturisme

Enllaç al document del Compromís: https://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/compromis_turisme_responsable/compromis.pdf

4  

Imatges

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 1)

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 1) 4061967

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 2)

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 2) 2595924

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 3)

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 3) 5039834

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 4)

Compromís Nacional per un Turisme Responsable (fotografia 4) 5472770

undefined
undefined
undefined
undefined