1. Aragonès ha recordat que l’amnistia és una “eina necessària per avançar cap a una resolució democràtica del conflicte polític”
  2. El cap de l’Executiu ha clos l’acte ‘International Experiences of Amnesties in Conflict Resolution’, que s’ha celebrat aquesta tarda al Centre Cultural La Model de Barcelona i que ha estat inaugurat per la consellera Serret
 Jordi Bedmar
El president Aragonès a la cloenda de l'acte Imatge: Jordi Bedmar
{"name":"2023/11/02/20/03/45b4ad3c-9105-4039-8296-9049dc9e3f26.jpg","author":" Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":123016}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha assegurat que “poder fer realitat una amnistia per a tothom, per a totes les represaliades i represaliats, sense excepció, fa que el país hi guanyi”. Ho ha dit aquesta tarda al Centre Cultural La Model de Barcelona, on ha clos l’acte organitzat pel Govern anomenat ‘International Experiences of Amnesties in Conflict Resolution’, en el qual s’ha parlat sobre les amnisties, el seu ús i els possibles resultats, així com les formes en què aquestes s’han acordat en contextos de resolució de conflictes arreu del món.

L’acte ha estat inaugurat per la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, que ha destacat que “avui és un dia per fer pedagogia de com avançar en la construcció de la pau, a través de l’amnistia, i treure aprenentatge d’altres casos internacionals.”, Així mateix, la consellera ha apuntat que “és un conflicte que ha tingut també ressò en organismes internacionals que demanaven fer passos endavant i que instaven a les autoritats democràtiques a treure el conflicte dels tribunals.”

 Jordi Bedmar
International Experiences of Amnesties in Conflict Resolution | Imatge: Jordi Bedmar
{"name":"2023/11/02/20/04/186b7baa-f54a-4f6c-8fe9-b64d56d45a92.jpg","author":" Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":"162993"}

El president Aragonès ha manifestat que “amb la llei d'amnistia, totes les persones perseguides pel seu compromís amb el país són més lliures”. Així mateix, el cap de l’Executiu ha posat en valor la fita aconseguida, amb la qual, tal i com ha dit, “hem conquerit un nou impossible”. Aragonès ha recordat la resta dels acords als quals s’ha arribat amb la finalitat que, tal i com ha volgut remarcar, “la ciutadania de Catalunya visqui molt millor”, com l'acord sobre el traspàs integral de Rodalies o també les mesures per combatre els efectes del dèficit fiscal.

Aragonès ha reflexionat, però, en el fet que “l'amnistia per si sola no resol el conflicte polític” i ha afegit que es tracta d’una “eina per avançar cap a una resolució democràtica” del mateix. Per tant, un cop assolida l'amnistia, el cap de l’Executiu ha volgut manifestar que “defensarem el dret de la ciutadania de Catalunya a decidir lliurement el seu futur; és l'hora d'avançar cap al referèndum”, ha reblat.

El president Aragonès ha volgut donar les gràcies als ponents de la jornada, d’una banda, la Dra. Lesley-Ann Daniels, investigadora de l’IBEI i experta en Drets de Minories i Estabilitat en Entorns Post-conflictius i, d’altra, el Professor Kieran McEvoy, professor de Dret i Justícia de Transició i Cap de l’àrea de recerca de Drets i Justícia a l’Institut Senator George J Mitchell de la Universitat Queen’s de Belfast per “traslladar d’una forma didàctica i entenedora la seva experiència”. Aragonès ha recordat que “a Catalunya no estem familiaritzats amb la dinàmica de la resolució de conflictes polítics” però, tal i com ha remarcat, “els últims anys hem estat en un entrenament d'aquestes paraules i d'aquest llenguatge”. La conversa ha comptat amb el moderador Andy Carl, expert assessor internacional en transformació de conflictes.

The President of the Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, stated that “being able to make an amnesty a reality for everyone, for all those who have been repressed, without exception, is a win for Catalonia”. He was speaking this afternoon at the La Model Cultural Centre in Barcelona, where he closed the event organised by the Catalan Government called “International Experiences of Amnesties in Conflict Resolution”, in which he spoke about amnesties, their use and possible results, as well as the ways in which they have been agreed in conflict resolution contexts around the world.

The event was opened by the Minister for Foreign Action and European Union, Meritxell Serret i Aleu, who stressed that “today is a lesson in how to advance in the construction of peace, through amnesty, and to learn from other international cases.” She also pointed out that “it is a conflict that has also been echoed by international organisations that have called for progress and urged the democratic authorities to remove the conflict from the courts.”

President Aragonès stated that “with the Amnesty Act, all those persecuted for their commitment to the country are freer”.  Likewise, he highlighted the value of the milestone achieved, with which, as he said, “we have conquered a new impossible”. Aragonès recalled the other the agreements that have been reached so that, as he stressed, “the citizens of Catalonia can live much better”, such as the agreement on the complete transfer of Rodalies or the measures to combat the effects of the fiscal deficit.

However, Aragonès reflected that “amnesty alone does not resolve the political conflict” and added that it is a “tool to move towards a democratic resolution”. Therefore, amnesty having been achieved, the President stated that “we will defend the right of the citizens of Catalonia to freely decide their future. It is time to move towards the referendum,” he remarked.

President Aragonès thanked the speakers at the conference: Dr Lesley-Ann Daniels, IBEI researcher and expert on minority rights and stability in post-conflict environments, and Professor Kieran McEvoy, professor of Transitional Law and Justice and head of the Rights and Justice Research Area at the Senator George J Mitchell Institute, Queen’s University Belfast, for “translating their experience in a didactic and understandable way”.Aragonès recalled that “in Catalonia we are not familiar with the dynamics of political conflict resolution” but, as he remarked, “in recent years we have been training in these words and this language”. The conversation was moderated by Andy Carl, international conflict transformation expert and consultant.