MareNostrum 5

President Aragonès: "Catalunya és una nació europea de ciència i coneixement que amb el MareNostrum 5 fa un pas endavant sense precedents"

event_note Nota de premsa

President Aragonès: "Catalunya és una nació europea de ciència i coneixement que amb el MareNostrum 5 fa un pas endavant sense precedents"

  1. El cap de l’Executiu, acompanyat del conseller Nadal, ha participat aquest matí en la inauguració del nou superordinador del Barcelona Supercomputing Center
  2. La posada en funcionament del MareNostrum 5, que multiplica per 23 la capacitat del seu predecessor, és una peça clau en el desplegament de l’arc científic de recerca que està impulsant el Govern de Catalunya

This morning, the President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, assured that “today Catalonia, a European nation of science and knowledge, takes an unprecedented step forward with the launch of MareNostrum 5”. As Aragonès pointed out, the new supercomputer, which was inaugurated today at the Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), represents a leap forward “in providing Barcelona and Catalonia with top-level scientific infrastructures”, which will not only enable progress to be made in the field of innovation and research, but also in fundamental issues such as “the major objectives of European strategic autonomy and in the economic and social future of Catalonia”.

MareNostrum 5 is one of the world's most complete and versatile machines at the service of the scientific community, with 23 times the capacity of its predecessor, MareNostrum 4. “Today we are providing Catalonia's knowledge ecosystem with a supercomputer with 4,500 chips, each of them with twice the power of the first supercomputer, which was started up less than 20 years ago”. A potential that will be at the service of science, but which the head of the Executive stressed also has a “clear link with the public”. “It is not a project that is only intended for scientific work. We have always found in the BSC this willingness to form an alliance with the citizens, with their present and future needs,” he added.

Aragonès described MareNostrum 5 as a “flagship” of a set of top-level technological and scientific infrastructures, such as the National Centre for Genomic Analysis, the ALBA Synchrotron, the European Fusion Energy Agency and the European Molecular Biology Laboratories, among others, which will contribute to “the scientific modernisation of our country's knowledge system, but also to the configuration of the economy of the Catalonia of the future”.

“The Government's commitment to the BSC, to science and to the country's knowledge is unequivocal,” the president stressed. And he recalled that, with this objective in mind, the Executive has promoted initiatives such as the Science Act and has approved “financial support of 60 million euros to the BSC” to make projects such as MareNostrum 5 possible. He also stressed the Government's commitment to being able to obtain, through negotiation, new resources such as the 150 million euros a year that will be transferred to Catalonia to promote strategic research and development projects.

“This is the way: joining forces, aligning objectives and not settling for today's achievements, but thinking big about tomorrow's big goals. This is what has made MareNostrum 5 possible and what will make MareNostrum 6 possible, which will have the full support and commitment of efforts and resources from the Government of Catalonia,” he concluded.

The inauguration of MareNostrum 5 was also attended by the Catalan Minister for Research and Universities, Joaquim Nadal i Farreras.

The new large scientific infrastructure of the Catalan knowledge system has great advantages in the use of supercomputing in research and its application for the benefit of society as a whole. For example, it will help save time and money when designing drugs and vaccines, and will be very useful in identifying types of cancer to enable cures. It will also boost research in areas such as the development of smart cities, obtaining energy at lower prices or modelling cars or planes without the need for physical wind tunnels, among other things.


The MareNostrum 5 supercomputer

MareNostrum 5 represents a major investment by Europe in scientific infrastructure, at a total cost of 202 million euros, including 151.4 million euros for the acquisition of the machine. The project is jointly funded by the European Union's supercomputing consortium, the EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC, JU), through the EU's Connecting Europe Facility and the Horizon 2020 research and innovation programme, as well as by the Generalitat de Catalunya, through the Ministry of Research and Universities; by the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities, as well as Turkey and Portugal.

 El president de la Generalitat, a la inauguració del supercomputador MareNostrum 5.
El president de la Generalitat, a la inauguració del supercomputador MareNostrum 5. (fotografia Arnau Carbonell)
{"name":"2023/12/21/13/19/89cb757c-4d82-407c-88f8-a16eb06340d3.jpeg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":140843}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha assegurat aquest matí que “Catalunya, una nació europea de ciència i coneixement, avui fa un pas endavant sense precedents amb la posada en marxa del MareNostrum 5”. El nou supercomputador, que avui s’ha inaugurat al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), suposa, com ha remarcat Aragonès, un salt“en la dotació a Barcelona i a Catalunya d’unes infraestructures científiques de primer nivell”, que no només permetran avançar en l’àmbit de la innovació i la recerca, sinó també en temes cabdals com “els grans objectius de l’autonomia estratègica europea i en el futur econòmic i social de Catalunya”.

El MareNostrum 5 és una de les màquines més completes i versàtils del món al servei de la comunitat científica, que multiplica per 23 la capacitat del MareNostrum 4, el seu predecessor. “Avui posem a disposició de l’ecosistema de coneixement de Catalunya un supercomputador amb 4.500 xips, cadascun d’ells amb el doble de potència que tot el primer supercomputador que es va posar en marxa encara no fa 20 anys”. Un potencial que estarà al servei de la ciència, però que el cap de l’Executiu ha subratllat que també té una “clara vinculació amb la ciutadania”. “No és un projecte destinat només al treball científic, sinó que sempre hem trobat en el BSC aquesta voluntat d’aliança amb la ciutadania, amb les seves necessitats de present i futur”, ha afegit.

Aragonès ha qualificat el MareNostrum 5 de “vaixell insigne” d’un conjunt d’infraestructures tecnologies i científiques de primer nivell, com el Centre Nacional per l’Anàlisi Genòmica, el Sincrotró Alba, l’Agència Europea Fusió per a l’Energia o els Laboratoris Europeus de Biologia Molecular, entre d’altres, que contribuiran a “la modernització científica del sistema de coneixement del nostre país, però també en la configuració de l’economia de la Catalunya del futur”.

“El compromís del Govern amb el BSC, amb la ciència i el coneixement del país és inequívoc”, ha subratllat el president. I ha recordat que, amb aquest objectiu, l’Executiu ha impulsat iniciatives com la Llei de la Ciència o ha aprovat un “suport financer de 60 milions d’euros al BSC” per fer possible projectes com el Marenostrum 5. També ha remarcat el compromís del Govern per poder obtenir, a través de la negociació, nous recursos com els 150 milions anuals que es traspassaran a Catalunya impulsar projectes estratègics de recerca i desenvolupament.

MareNostrum 5
MareNostrum 5
{"name":"2023/12/21/13/47/5ecc2bfc-c601-403b-b0ce-ca28ce8f28fc.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":184009}

“Aquest és el camí: sumar esforços, alinear objectius i no conformar-nos amb els èxits d’avui, sinó pensar en gran en els grans objectius de demà. Això és el que ha fet possible el MareNostrum 5 i el que farà possible el MareNostrum 6, que tindrà tot el suport i compromís d’esforços i recursos per part del Govern de Catalunya”, ha conclòs.

La inauguració del MareNostrum 5 també ha comptat amb la presència del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras.

La nova gran infraestructura científica del sistema català de coneixement té grans avantatges en l’ús de la supercomputació en recerca i en la seva aplicació en benefici del conjunt de la societat. Així, per exemple, ajudarà a estalviar temps i diners al dissenyar fàrmacs i vacunes, i serà molt útil en la identificació de tipologies de càncer per permetre’n la curació. També dinamitzarà la recerca en àmbits com ara el desenvolupament de ciutats intel·ligents, l’obtenció d’energia a un preu menor o la modelització d’automòbils o avions sense necessitat de túnels de vent físics, entre molts d’altres.


El supercomputador MareNostrum 5

MareNostrum 5 suposa una gran inversió per part d’Europa en una infraestructura científica, amb un cost total de 202 milions d’euros, dels quals 151,4 milions corresponen a l’adquisició de la màquina. El projecte està finançat conjuntament pel consorci de supercomputació de la Unió Europea, la EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC, JU), a través del Mecanisme Connectar Europa de la UE i del programa d’investigació i innovació Horitzó 2020, així com per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Recerca i Universitats; pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del govern espanyol, a més de Turquia i Portugal.

MareNostrum{"name":"2023/12/21/13/49/d759ee47-2f26-4e89-a755-93d28893d2f0.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":143954}

La posada en funcionament del nou supercomputador és una peça clau en el desplegament de l’arc científic de recerca que s’està impulsant des del Govern de Catalunya, format per centres, infraestructures i equipaments que permeten redoblar les capacitats del sistema català. Uns exemples en són l’impuls a la construcció del sincrotró ALBA 2 i de la planta de preproducció de semiconductors, així com la Ciutadella del Coneixement, el Centre de Teràpies Avançades, la Vall de la Quàntica o la feina de potenciar tots els centres i instituts agrupats al BIST. A més de la xarxa integrada pels centres CERCA i CSIC, l’altra gran infraestructura de recerca del país, el CNAG, així com les ICTS (Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars) i els 16 parcs científics i tecnològics.

MareNostrum 5, destinat a la recerca científica i també disponible per a la investigació en empreses, consolida el BSC com un dels grans centres de supercomputació a nivell mundial, amb 1.000 treballadors, la major part dels quals són investigadors repartits en quatre departaments científics: Ciències de la Computació, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Aplicacions Computacionals per a la Ciència i l’Enginyeria.

Les capacitats i versatilitats d’aquest nou supercomputador seran fonamentals per tal de dotar a Europa de la tecnologia més avançada en l’àmbit de la supercomputació i accelerar la capacitat d’investigar amb intel·ligència artificial, permetent nous avenços científics que ajudaran a resoldre els desafiaments globals.

Gràcies a la seva singular arquitectura computacional, MareNostrum 5 permetrà fer avançar la ciència en totes les seves àrees, des del desenvolupament de bessons digitals del planeta Terra i del cos humà, fins a la recerca de nous tractaments contra malalties com el càncer, el disseny de ciutats més saludables i sostenibles, o la recerca de noves fonts d’energia, així com de nous materials.

MareNostrum 5 ha estat dissenyat per oferir als investigadors la millor tecnologia disponible per buscar respostes a les grans preguntes de la ciència. Es tracta d’una màquina heterogènia que combina dos sistemes ben diferenciats: una partició de propòsit general, dedicada a la computació clàssica, i una partició accelerada, dissenyada per ampliar les fronteres del coneixement en intel·ligència artificial. Ambdós sistemes, per separat, se situen entre els 20 supercomputadors de major capacitat a nivell mundial, en els llocs 19è i 8è respectivament. Fet que converteix el BSC en l’únic centre de supercomputació d’Europa amb dos entrades entre les 20 primeres del rànquing LINPACK, que clàssica els 500 supercomputadors més potents del planeta.

Abans de la seva posada en funcionament, MareNostrum 5 ha sigut reconegut com la màxima fita del 2023 en l’àmbit de la supercomputació (Top Supercomputing Achievement) per la revista especialitzada HPCWire, per la manera en què “combina la supercomputació tradicional amb la intel·ligència artificial per impulsar descobriments i ampliar noves fronteres de la ciència amb el desenvolupament de bessons digitals que serviran per estudiar el clima i progressar cap a una medicina més personalitzada”.

undefined
undefined
undefined
undefined