1. “Després d’anys de retallades, deixadesa i manca d’ambició, aquest Govern s’hi ha bolcat”, ha apuntat Aragonès
  2. El cap de l’Executiu afirma que es treballa de la mà dels sectors econòmics més afectats per la sequera i que ja estan fent un esforç ingent per intentar minimitzar els seus efectes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert aquesta tarda al Parlament el Ple monogràfic sobre el canvi climàtic i la sequera oferint dades sobre la pujada de les temperatures i dels “40 mesos sense grans precipitacions”. "La sequera evidencia que el canvi climàtic és el principal repte del país i de la pròpia humanitat”, ha assegurat, per després anunciar que els pressupostos del 2024 preveuen "1.045 milions per combatre la sequera més important que s'ha viscut".

El President Aragonès compareix al Parlament sobre el canvi climàtic i la sequera.
El President Aragonès compareix al Parlament sobre el canvi climàtic i la sequera. (Fotografia: Jordi Bedmar)
{"name":"2024/02/20/18/15/f6fb8d29-4c06-4853-aa2f-84e67befa4dc.jpeg","author":"Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":79068}

Durant la seva intervenció, el cap de l’Executiu ha assenyalat que Catalunya “pateix la pitjor cara del canvi climàtic i la sequera és l’alerta, l’avís que ens ha d’empènyer a reaccionar per posar el país al dia”. I, segons Aragonès, aquesta és una prioritat absoluta per al Govern, “perquè estem parlant de vida i davant la vida no hi ha excusa que valgui”.

Una Catalunya pròspera i que no deixi a ningú enrere

El president ha remarcat que cal una transformació en “la forma de produir, distribuir i consumir béns i serveis al nostre país i en el conjunt del planeta”, afegint que aquest canvi s’ha d'afrontar amb “ la màxima ambició” i sent conscients que el canvi climàtic no és només una amenaça per a la biodiversitat i per al medi ambient, sinó que també és “ una amenaça per al sistema productiu del país, per al conjunt de l'economia i per a la cohesió social a casa nostra”.

Tot i això, el president Aragonès ha exposat que vol “ una Catalunya pròspera” en sectors econòmics com l’agricultura i la ramaderia, la indústria i el turisme, però tenint present que cal fer-ho a través d’un “sistema productiu viable i sostenible”. I ha advertit que “ lluitar avui contra el canvi climàtic no és un cost, sinó una inversió”.

El cap de l'Executiu ha posat en valor l’esforç que el Govern sempre ha fet per “prendre decisions i desencallar projectes i inversions”. “Si alguna cosa no se li pot imputar a aquest govern és manca de previsió amb la sequera”, ha afirmat, tot destacant que, “des de l'any 2021, estem treballant amb el Pla Especial de Sequera, desplegant-lo i aplicant-lo, amb una monitorització diària i comptant amb el treball expert”.

Més inversions i més recursos

El cap del Govern ha reconegut que la situació de sequera que pateix el país és extrema i que, “probablement, ens tocarà prendre decisions complexes”, però ha remarcat que el Govern està totalment implicat i “ho continuarem fent amb més inversions i més recursos”. El president ha assegurat que “després d’anys de retallades, deixadesa i manca d’ambició, aquest Govern s’hi ha bolcat i el salt endavant que hem fet és inqüestionable”.

Amb aquest objectiu, Aragonès ha anunciat que el nou pressupost “preveu 1.045 milions d'euros en aquests àmbits i que avui, més que mai, ha d'estar aprovat”. Ha detallat que aquesta partida serà necessària “per a infraestructures de regeneració i dessalinització, per a produir més aigua i per a millorar la xarxa d'abastiment de l'aigua”, entre d’altres iniciatives i mesures, així com la “col·laboració també amb el món local”.

El President Aragonès compareix al Parlament sobre el canvi climàtic i la sequera.
El President Aragonès compareix al Parlament sobre el canvi climàtic i la sequera. (Fotografia: Jordi Bedmar)
{"name":"2024/02/20/18/10/c78261ca-8524-47f0-abb6-f71ed99c8aa1.jpeg","author":"Jordi Bedmar","type":"0","location":"0","weight":162595}

Aragonès ha afirmat que és important per al país “ser autosuficients en la producció d'aigua i no haver d'esperar que plogui per garantir-ne l'abastament”. Per això, tal i com ha destacat, “totes les inversions que estem executant van en aquesta direcció”. En aquest sentit, ha remarcat que “en els propers cinc anys” disposarem de totes les infraestructures que “necessitem per no dependre de la pluja per garantir aigua de boca”. “Preparar el país i transformar el país per la nova realitat climàtica és això”, ha reblat.

Saber escoltar i saber construir consensos

El president Aragonès ha instat la cambra a treballar conjuntament “amb voluntat d'avançar i construir” i a “saber escoltar i saber construir consensos”, ja que tal i com ha especificat, “només així podrem impulsar el canvi en la manera de produir, de distribuir i de consumir”. El cap de l’Executiu ha esperonat els grups a “treballar de forma transversal i establir sinergies”, a través d'eines que ja estan en marxa, com per exemple l'Assemblea Ciutadana pel Clima, la Taula de diàleg social en l'àmbit de les energies renovables, la Taula Nacional de l'Aigua que s'està desplegant amb tots els seus grups de treball, les Taules de Qualitat de l'Aire o la Taula Social del Canvi Climàtic.

En la seva intervenció, el president Aragonès ha demanat a tots els grups parlamentaris que, “en un debat tan important i tan transcendent, puguem compartir un mínim del fons del debat.” I això, segons ha dit, s’ha d’encarar des del rigor, “que ningú negui ni minimitzi o banalitzi el canvi climàtic”, des del sentit de país, “preparar-nos per la nova realitat climàtica” i des d’una visió de futur, per “no cometre errors del passat”. Així mateix, també n’ha destacat la coherència en les propostes “els criteris mediambientals juguen un paper central ineludible” i la confiança “perquè la crisi climàtica posa a prova el país”. “Estic convençut que des de Catalunya estarem a l'alçada del repte i en sortirem més forts, més resilients, més capaços”, ha reblat.

Per finalitzar, Aragonès ha posat en valor “el nivell de consciència i compromís amb el Planeta” de les generacions més joves, posant-los com a font d'inspiració per la seva “exigència i vitalitat” i conclòs que “quan parlem del canvi climàtic no deixem de parlar de vida, i la vida la defensarem arreu i sempre”.

The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès, opened this afternoon’s plenary session dedicated solely to the issue of climate change and drought, offering data on the rise in temperatures and the “40 months without heavy rainfall”. “The drought shows that climate change is the main challenge facing the country and humanity itself,” he said, before announcing that the 2024 budget foresees an allocation of “1.045 billion euros to combat the most important drought we have ever experienced”.

During his speech, President Aragonès stated that Catalonia “is suffering the worst side of climate change and the drought is sounding the alarm, a warning that compels us to react to prepare the country for the current reality”. And, according to Aragonès, this is an absolute priority for the Catalan Government, “because we are talking about life, and when it comes to saving lives there can be no excuses”.

A prosperous Catalonia that leaves no one behind

The President emphasised that a transformation is needed in “the way we produce, distribute and consume goods and services in our country and all over the planet”. He added that this change must be approached with “the utmost ambition” and with the awareness that climate change is not only a threat to biodiversity and the environment, but also “to the country’s productive system, to the economy as a whole and to the social cohesion of our nation”.

Nevertheless, President Aragonès stated that he wants “a prosperous Catalonia” in economic sectors such as agriculture and livestock farming, industry and tourism, but bearing in mind that this must be achieved through a “viable and sustainable production system”. And he warned that “fighting climate change today is not a cost, but an investment”.

More investment and more resources

The head of the Catalan Government acknowledged that the drought situation affecting the country is extreme and that, “we will probably have to take difficult decisions”, but he emphasised that the Government is fully committed and “we will continue to be so with more investment and more resources”. The President remarked that “after years of cutbacks, neglect, and lack of ambition, this Government is fully committed to addressing the issue and the progress we have made is unquestionable”.

Aragonès stated that it is important for the country “to be self-sufficient in water production and not to have to wait for it to rain in order to guarantee the supply”, underscoring “all the investment we are undertaking is in this direction”. In this regard, he emphasised that “in the next five years” we will have all the infrastructures “we need not to depend on rain to guarantee drinking water”.“Preparing the country and transforming the country for the new climate reality is what this is all about”, he said.