The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, opened the Summit for the Mediterranean Macroregion at 12 noon this afternoon at the Palau de la Generalitat, which approved a political declaration urging Member States, and especially the current Spanish Presidency of the Council of the European Union, to initiate the procedures for the European Commission to activate the proposal for the creation of the macroregion and the definition of the action plan.

The declaration was signed by some 60 participants, including representatives of 12 governments from 6 states (Albania, Spain, France, Greece, Italy and Morocco), as well as international organisations and European institutions such as the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee.

He pointed out that the main objective of this macroregion will be to share strategies and find joint solutions to address the fight against climate change. “It is the main shared challenge we face and the immediate future of our territories is at stake”, and he emphasised that the Mediterranean is one of the regions in the world most affected by global warming and that many of the territories at today’s Summit have suffered the consequences of climate change, such as the drought that Catalonia is experiencing.

In addition, President Aragonès called for peace along the entire Mediterranean shore and elsewhere, as one of the main underlying principles of the macroregion. “A peace that we want to see return soon, that we demand, because the Mediterranean is and must be a sea driven by peace and respect for human rights”.

The Mediterranean macroregion is a political framework for cooperation among actors and governments in the Mediterranean that will better address shared demographic, technological, economic, and social challenges, with the climate emergency as the priority.

In a media briefing following the Summit, Minister Serret added that the macroregion is a project that today takes a significant step forward: “We have promoted it with the conviction that the Mediterranean region is a priority for foreign action and that Catalonia’s future lies in Europe and the Mediterranean”. Serret also explained that the goal is to respond to the climate emergency. “We need to unite efforts, expertise, and promote specific projects that provide a vision of the future and prosperity to our fellow citizens along the shores of the Mediterranean”, said the Minister for Foreign Action.

Today’s Summit culminates the advocacy strategy carried out by the Government of Catalonia in recent months to gather allies and support for the project.

The interest of the Government of Catalonia in the Mediterranean Macro-region

The Mediterranean macroregion is an initiative led by Catalonia, together with the Government of the French region of Provence-Alpes-Côte d’Azur, initially promoted within the framework of the Intermediterranean Commission of the Conference of Peripheral Maritime Regions (CIM-CPMR).

The purpose of the macroregion is to bring together governments and other actors from both sides of the Mediterranean under a territorial cooperation instrument recognised by European institutions. This instrument should allow the pooling of forces and joint defence of interests to respond to shared challenges, with a special focus on tackling the climate emergency with evident consequences in the region, such as drought.

A macroregion is a political framework that allows countries located in the same region to address and find solutions to joint problems or better exploit the potential they have in common.

Catalonia has played a historical role in Euro-Mediterranean relations, and that is why the Catalan Government is committed to this macroregional strategy, which has been one of the major priorities of foreign action for months.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès Garcia, ha inaugurat aquest migdia la Cimera per a la Macroregió Mediterrània al Palau de la Generalitat, que ha aprovat una declaració política que urgeix als estats membres, especialment a l’actual presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, a iniciar els tràmits perquè la Comissió Europea activi la proposta de creació de la macroregió i la definició del pla d’acció. 

Intervenció del president. Autor: Arnau Carbonell
Intervenció del president. Autor: Arnau Carbonell
{"name":"2023/11/24/13/46/28e8053e-a462-4643-95c0-2cea81e69409.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":98998}

La declaració ha estat subscrita per una seixantena de participants entre els quals hi ha representants de 12 governs de 6 estats (Albània, Espanya, França, Grècia, Itàlia i el Marroc), així com d’organismes internacionals i institucions europees com el Parlament Europeu, el Comitè de les Regions o del Comitè Econòmic i Social Europeu. 

Ha assenyalat que el principal objectiu d’aquesta Macroregió serà compartir estratègies i trobar solucions conjuntes per afrontar la lluita contra el canvi climàtic. “És el principal repte compartit que tenim i ens hi juguem el futur immediat dels nostres territoris”, i ha recordat que el Mediterrani és una de les regions del món més afectades per l’escalfament global i que molts dels territoris presents avui a la Cimera han patit les conseqüències del canvi climàtic, com la sequera que viu Catalunya.

A més, el president Aragonès ha fet una crida a la pau, tant a totes les ribes del Mediterrani com arreu, com un dels eixos principals de la Macroregió. “Una pau que volem que torni ben aviat, que exigim, perquè el Mediterrani és i ha de ser un mar mogut per la pau i el respecte als drets humans”.

Macroregió{"name":"2023/11/24/13/46/f4c5cea3-9b4a-49c8-8c10-edbace7a0860.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":157534}

La Macroregió Mediterrània és un marc polític de cooperació d'actors i governs de la Mediterrània que permetrà encarar millor els reptes compartits, com eldemogràfic, el tecnològic, l’econòmic i social, prioritzant l’emergència climàtica.

En una atenció als mitjans decomunicació després de la Cimera, la consellera Serret ha afegit que la Macroregió és un projecte que avui fa un pas endavant. “L’hem impulsat amb el convenciment que l’espai mediterrani és una prioritat de l’acció exterior i que el futur de Catalunya passa per Europa i pel Mediterrani”. Serret també ha explicat que l’objectiu és donar resposta a l’emergència climàtica. “Necessitem unir esforços, experteses i impulsar projectes concrets que donin visió de futur i prosperitat als nostres conciutadans de la riba mediterrània”, ha dit la titular d’Exteriors. 

La cimera d’avui culmina l’estratègia d’incidència que ha fet el Govern en els darrers mesos per sumar aliats i adhesions al projecte.

L’interès del Govern en la macroregió mediterrània

La Macroregió Mediterrània és una iniciativa liderada per Catalunya, juntament amb el govern de la regió francesa Provença-Alps-Costa Blava, que es va impulsar inicialment en el marc de la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CIM-CRPM).  

Macroregió{"name":"2023/11/24/13/47/fbfaa2c1-b042-4ad4-be0d-447c5c1763d6.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":153844}

La finalitat de la Macroregió és agrupar governs i altres actors de les dues ribes de la Mediterrània sota un instrument de cooperació territorial reconegut per les institucions europees que permeti unir forces, i defensar conjuntament els interessos per donar resposta als reptes compartits, prioritzant especialment la lluita contra l’emergència climàtica amb conseqüències evidents a la regió com la sequera.

Una Macroregió és un marc polític que permet als països situats en una mateixa regió abordar i trobar solucions a problemes conjunts o aprofitar millor el potencial que tenen en comú.

Catalunya té i ha tingut un rol històric en les relacions euromediterrànies i per això el Govern està compromès amb aquesta estratègiamacreregional, la qual des de fa mesos és una de les grans prioritats de l’acció exterior.